هاست لینوکس NVME آلمان

جهت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

plan GE-A 125MB

فضا 125mb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

44,000ریال ماهانه
250,000ریال شش ماهه
440,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-B 250MB

فضا 250mb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

54,000ریال ماهانه
310,000ریال شش ماهه
540,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-C 512MB

فضا 512mb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

74,000ریال ماهانه
430,000ریال شش ماهه
740,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-D 1GB

فضا 1gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

94,000ریال ماهانه
550,000ریال شش ماهه
940,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-E 2GB

فضا 2gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

114,000ریال ماهانه
670,000ریال شش ماهه
1,140,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-F 3GB

فضا 3gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

144,000ریال ماهانه
850,000ریال شش ماهه
1,440,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-G 4GB

فضا 4gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

174,000ریال ماهانه
1,030,000ریال شش ماهه
1,740,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-H 5GB

فضا 5gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

194,000ریال ماهانه
1,150,000ریال شش ماهه
1,940,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-I 8GB

فضا 8gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

274,000ریال ماهانه
1,630,000ریال شش ماهه
2,740,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan GE-J 10GB

فضا 10gb
موقعیت سرور آلمان
میزان رم 1gb
سی پی یو 20درصد
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 20
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

344,000ریال ماهانه
2,050,000ریال شش ماهه
3,440,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید